Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Stichting Franse Kamer van Koophandel (CCI France Pays-Bas), en France Action Nederland B.V.
Hogehilweg 16 
NL-1101 CD Amsterdam 
T: +31 (0)20 562 82 00 
F: +31 (0)20 562 82 22 
M: cfci(@)cfci.nl

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Franse Kamer van Koophandel en France Action Nederland B.V. De Stichting Franse Kamer van Koophandel is in principe verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij France Action Nederland B.V. de ontvanger is van de persoonsgegevens, in welk geval deze vennootschap verantwoordelijke is.  

De Stichting Franse Kamer van Koophandel en France Action Nederland B.V. zijn gevestigd in Amsterdam, aan de Hogehilweg 16 (1101 CD).  

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en respecteren uw privacy. Hieronder beschrijven wij in het kort wat wij met uw persoonsgegevens doen.  

Voor alle vragen en verzoeken over uw persoonsgegevens kunt u via e-mail contact met ons opnemen: privacy(@)cfci.nl

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Gegevens die u zelf aan ons hebt doorgegeven:

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals NAW gegevens. Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet een grondslag nodig.  

Ons basisprincipe is dat wij nooit meer persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken dan strikt noodzakelijk. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wanneer u een overeenkomst met ons sluit of heeft gesloten, hebben wij voor de uitvoering daarvan persoonsgegevens van u nodig. De persoonsgegevens die in dit kader door ons worden verzameld, gebruiken wij tevens voor relatiebeheer. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u middels onze nieuwsbrief op de hoogte te stellen van interessante ontwikkelingen of aankomende evenementen. U kunt toezending altijd beëindigen via privacy(@)cfci.nl. Ook bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden 

Wij hebben uw persoonsgegevens daarnaast nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Daarbij kan worden gedacht aan wettelijke voorschriften die zien op de inrichting van onze bedrijfsvoering. 

De wettelijke grondslagen voor onze gegevensverwerking zijn een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens of omdat dit noodzakelijk is voor het aangaan en uitvoeren van uw overeenkomst met ons. 

Gegevens die wij verzamelen als u onze website bezoekt

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat een website plaatst op het device (zoals desktop, smartphone, tablet) waarmee de website bezocht wordt. Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. 

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Cookies kunnen eenvoudig worden uitgezet via de browser.  

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies: functionele- en analytische cookies. Hieronder volgt een toelichting en een overzicht van de verschillende cookies die wij gebruiken: 

Functionele cookies 

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld welke gegevens of voorkeuren u eerder heeft ingevoerd of welke informatie al is getoond. 

Analytische cookies 

Met behulp van analyse cookies ontvangen wij informatie over het functioneren van de website, de meeste bezochte pagina’s enzovoorts. Deze informatie gebruiken we om onze website steeds verder te verbeteren. 

Twitterfeed 

Op onze website is een Twitterfeed opgenomen. Via deze Twitterfeed wordt een cookie geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Twitter (welke regelmatig kan wijzigen) hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.  

Foto's en video-opnamen van onze evenementen

Tijdens onze evenementen maken wij foto's en video’s om het evenement vast te leggen. Deze foto's en video-opnamen worden gebruikt voor de verslaglegging aan onze leden en voor de promotie van onze evenementen op de website en op sociale media. De foto's en video’s worden niet aan derden doorgegeven en wij gebruiken ze niet voor reclamedoeleinden. 

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Opslag 

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en zijn alleen in te zien door onze daartoe bevoegde medewerkers. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving.  

Doorgifte aan derden 

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten, als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of in gevallen waarbij wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden gebruik maken van een externe dienstverlener. Wanneer wij gebruik maken van de diensten van derden, dan dragen wij er zorg voor dat met deze derden een verwerkersovereenkomst is gesloten, zodat gewaarborgd is dat uw gegevens ook door deze derden vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend in het kader van het door ons bepaalde doel.  

Bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten maken wij bijvoorbeeld gebruik van de diensten van: 

 • Odoo S.A. 40, Chaussée de Namur, 1367 Grand-Rosière, België
 • Mailchimp: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, (30308) Atlanta, Verenigde Staten;
 • GetResponse S.A., Grunwaldzka 413 (NEON), 80-309 Gdańsk, Poland
 • CBBS Salarisservice B.V.: J.C. van Markenlaan 3 (2285VL) Rijswijk, Nederland;
 • Visma Raet B.V.: Plotterweg 38 (3821BB) Amersfoort, Nederland.
 • MyAlbum : Mercatorweg 2-1, 8501Xk Joure, Nederland

Uw gegevens worden in voorkomend geval doorgegeven aan derden gevestigd buiten de EU, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten of indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Bewaartermijn 

Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.  

In ieder geval bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens voor de termijn die nodig is om de door u verstrekte opdracht uit te voeren en eventuele claims te kunnen afwikkelen. Voor bepaalde gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Zo hebben wij een administratieve- en fiscale bewaarplicht van ten minste 7 jaar. Aan u gerichte facturen en betalingsgegevens bewaren wij voor deze termijn. 

Wat zijn uw rechten?

 • Het recht op dataportabiliteit: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. 

 • Het recht op vergetelheid: u kunt ons vragen uw gegevens te vernietigen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren 

 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in te zien. 

 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te corrigeren of aan te vullen. 

 • Het recht op beperking van de verwerking: u kunt ons vragen om minder gegevens van u te verwerken. 

 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.  

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

Mocht u klachten hebben over onze gegevensverwerking, neem dan gerust contact met ons op via privacy(@)cfci.nl. Ook wijzen wij u erop dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.  

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien daartoe aanleiding is. De meest recente versie staat op www.cfci.nl.

Je kunt hier de privacy verklaring downloaden.

Share this page Share on TwitterShare on Linkedin
Close

Kent u onze LinkedIn pagina?

Volg ons

Close

Kent u onze LinkedIn pagina?

Volg ons